متن اهنگ بیزار اصغر رضایی

بچوولمکه حوصلت نرم ایه که نینی هوچ باکی نرم – ♫

بینسه عقده هاین چال تینیم یامکشمت یامون خونیم..

عقدم هریسه آخرشرت کم دسته سرهیزنم تابدبختت کم!! – ♫

وقتی موت مه بی توحلاکم یاموم هن تویاگه هن خاکم

بیزارت کردم اهرچی عشقه – ♫

بیخیال دنیا عاشقی کشکه؛ اورچملم بچونونمت

بگر قاتلمی وقتی که مونمت.. – ♫

 

فکرت کردبچی منه ممرم نه وخدادس یکی مگرم!

دردادل سیمه؛ کس نمزونی پردلم زوخه.. خدابزونی – ♫

ا هرچی عشقه؛ دلم سی بیه.. آیم ونامردی تونم هرنیه…

بم فکرت بکم وجم مکشم بیتراج یسه – ♫

اگردتوبوم، هرکی مه بونی تولن مکه تفراودی فکریجت

بکه بیخیال بیمه شرت؛ کماکه اگردتوبین فرنهاته… – ♫

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

بیزارت کردم از هرچی عشقه اصغر رضایی