متن آهنگ یار جنگی من شلوار پلنگی من

پلنگ وحشی ویمه مره دستی هاکردی … !
یار جنگی من شلوار پلنگی من… !

خیلی شو و روزها ره می ور مستی هاکردی… !
یار جنگی من شلوار پلنگی من … !

حسی که به ته دایمه تی ور می ور … !
اندوهه یار جنگی من شلوار پلنگی من … !

این جنگی ریکا تی عاشقه تا زندوئه … !
یار جنگی من شلوار پلنگی من … !

 

امه منطقه جنگه همش تیر و تفنگه … !
رگباری فشنگه هر خنه اتا ریکا دره … !

مثل پلنگه آماده جنگه آماده جنگه … !

یار جنگی من شلوار پلنگی من