متن آهنگ یادگاری ابی عالی

ای جانااا امااان امااان اماان جانا

عرق ونه لیوانی بخردن آدم فکری نواشه

متن عرق ره ونه لیوانی بخردن

ونه قبل هر، عاشقی بخردن آدم فکری نواشه

شی رفق ره ونه گلچین هاکردن آدم فکری نواشه

میون صد تا گل دست چین هاکردن آدم فکری نواشه

رفیق تی چشم چه خیسه ته لیوان هم مریضه

رفیق تی چشم چه خونه ته دل می سایه بونه

دلبر، تی چشم چه خیسه تی لیوانه مریضه

رفیق تی چشم چه خونه تی دل می سایه بونه

دارو نداره دنیا دل شکسته دارمه

یادگار اون روزا صدای خسته دارمه

بوردی و بی ته دیگه نارمه شی دلخوشی ره

نارمه شی چشی صو ره تار، ویمه همه چیزه

اسا که بی حسابمی شومه خاطره وومه

شومه مثل قدیما عاشق دوباره وومه

من شومه تا هیچکی می خاطرات ره ندونه

آخرش جداییه این ره تی یاد بمونه