متن آهنگ کار عشقه راما
همه جا اسم توه حسه توه قلبم و بردش

اگه می تونی بیا این عشق و از دلم بگیرش
پاش بیفته به تو ثابت می کنم دیوونگی مو تو نیومده شدی زندگیم و
دست من نیست که می خوام باشه حواست
من می خوام عطر خودم باشه عزیزم رو لباست
همش از آتیش چشمان توه کار کار عشقه اسم این دیوونگی

آره عشقه اسم این دیوونگی آره عشقه
جونم بگی می دم دیدم این و که می گم

عشقی جز تورو من تو دلم راه نمی دم
دوست داره دلم با تو کار داره دلم

تو نمی دونی خودت بد گرفتاره دلم
جونم بگی می دم دیدم این و که می گم

عشقی جز تورو من تو دلم راه نمی دم
دوست داره دلم با تو کار داره دلم

تو نمی دونی خودت بد گرفتاره دلم

حواست اصلاً نیست به دلی که پای تو گیره

نبینم اون روز و کسی جز من دستها تو بگیره
تو دلت گیره من که می دونم بیقراری

اونقدر مغروری که نمی خوایی به روت بیاری
جونم بگی می دم دیدم این و که می گم

عشقی جز تورو من تو دلم راه نمی دم
دوست داره دلم با تو کار داره دلم

تو نمی دونی خودت بد گرفتاره دلم
جونم بگی می دم دیدم این و که می گم

عشقی جز تورو من تو دلم راه نمی دم
دوست داره دلم با تو کار داره دلم

تو نمی دونی خودت بد گرفتاره دلم
بد گرفتاره دلم

راما کار عشقه