متن آهنگ پر پر سارن

پرپر بشه دلم پا پس نمی کشه دلم

از تو دست نمی کشه دلم نذار خسته شه دلم
نمی دونم چرا نمی وفتی تو از چشه دلم

نذار خسته شه دلم
میریم به ظاهر هی قربون هم میریم

خیال کنیم هر دو بی تقصیریم
کیو داریم گول می زنیم خودمون و

وقتی کنار هم احساس خوشبختی
نداریم و خیالمون از هم تخت نی

کیو داریم گول می زنیم خودمون و
پرپر بشه دلم پا پس نمی کشه دلم

از تو دست نمی کشه دلم نذار خسته شه دلم
نمی دونم چرا نمی وفتی تو از چشه دلم

نذار خسته شه دلم

من می خوامت ولی نه تو رو در واستی

 با تو بودم فقط چون خودت خواستی
ولی حالا که تو قلبت اون حس خاص نیست

دیگه بودنم اضافه است اضافه است
پرپر بشه دلم پا پس نمی کشه دلم

از تو دست نمی کشه دلم

نذار خسته شه دلم
نمی دونم چرا نمی وفتی تو از چشه دلم

نذار خسته شه دلم
پرپر بشه دلم پا پس نمی کشه دلم

از تو دست نمی کشه دلم

نذار خسته شه دلم
نمی دونم چرا نمی وفتی تو از چشه دلم

نذار خسته شه دلم