متن آهنگ پر حاشیه از دنیا و آنیتا

همه چیزی چی کم بود همیشه عالی بودی
شر و شور و شیطون و پر حاشیه تو زرنگی و منم اون که ناشیه
صورت منیاتوری و دل آهنی خدا میدونه چی پُشت نقاشیه
چهره ی فریبندات و طعمه شیرین خندت دست شیطونو بستی
یا چند وقته شده بندت میدونی چقدر پَرپَر زدم که از دست نری
تو قفس میساختی از عشق واسه این پَرندت
همه اش یه چیزی کم بود ببین من و تو انگار از من ساده اصرار از تو یه ریز انکار
همه اش یه چیزی کم بود تو حالت نگاهت همه اش یه حالی بودی همه اش یه حالی داشتم
اصلاً چرا من این قدر عمرم و پات گذاشتم حالا که نیستی فکر کن به کار اشتباهت
ها ها لالالالا لا لا ها لالای هالا هالا هالا لا لای

شر و شور و شیطون و پر حاشیه تو زرنگی و منم اون که ناشیه
صورت منیاتوری و دل آهنی خدا میدونه چی پُشت نقاشیه
چهره ی فریبندات و طعمه شیرین خندت دست شیطونو بستی
یا چند وقته شده بندت میدونی چقدر پَرپَر زدم که از دست نری
تو قفس میساختی از عشق واسه این پَرندت
همه اش یه چیزی کم بود ببین من و تو انگار از من ساده اصرار از تو یه ریز انکار
همه اش یه چیزی کم بود تو حالت نگاهت همه اش یه حالی بودی همه اش یه حالی داشتم
اصلاً چرا من این قدر عمرم و پات گذاشتم حالا که نیستی فکر کن به کار اشتباهت
همه اش یه چیزی کم بود ببین من و تو انگار از من ساده اصرار از تو یه ریز انکار
همه اش یه چیزی کم بود تو حالت نگاهت همه اش یه حالی بودی همه اش یه حالی داشتم
اصلاً چرا من این قدر عمرم و پات گذاشتم حالا که نیستی فکر کن به کار اشتباهت
دنیا و آنیتا