متن آهنگ وای چقدر مستم من ساسی

اعصابم داغونه وینستون لایتم کو
موشول اینا دارن میان خدا بلک اند وایتم کو
کو کو کوری مگه تو دو دو دو دو دور لبت و از اونا بزن که همه میزنن و
تق تق دارن در میزنن آخ اومدم که درو وا کنم و وا کردم و تا وا کردم
یکی من و بوس کرد از کجا از نوک پا تا گردن
قدم قدم دم دم قدم قدم دره ره د دم
من سر کوچه شون میرفتم هی میگفت ساسی نیا ولی باز میرفتم
آخه رفتنی باید بره تو منو میخوای خیلی خب
قلپ قلپ مشروبتم برو بالا بیا تو بغلم همین حالا
وای چقدر مستم من آخ ببین بدنم و راه رفتنم و تاب کمرم و
وای چقدر مستم من آخ ببین عشوه هامو چند تا از اون چشمه هامو

آخ تو چه مستی هستی از عصری میرقصی بس نیست
بستی دل من و به دل خودت و بد این دل من و شکستی
نشکن این مال توعه همش میگرده دنبال توعه
این قلب بیچاره منه که همش تو کار توعه
وای چقد مستم من آخ ببین بدنمو راه رفتنمو تابه کمرمو
وای چقد مستم من آخ ببین عشوه هامو چندتا از اون چشمه هامو