متن آهنگ نه نگو نه امو بند
با تو تا تهش هرجا که باشه میام
خیالت جمع
آخه توو دلی شدی نمیشه که
بری یا بیخیالت شم
دیگه دیر شده برای پشیمونی
دل من کم جنبست
با تو تا جایی اومده که دیگه
راه برگشت بستست
نه نگو نه نه نگو نه
شدی ماه تووی آسمونم
نه تو آدمشی نه من اونم
که یه دقیقه بدون تو بمونم
نه نگو نه نه نگو نه
شدی ماه تووی آسمونم
نه تو آدمشی نه من اونم
که یه دقیقه بدون تو بمونم
به این حسی که قلب من به تو داره
میگن عشق
به سرت نزنه که فکر کنی
دلت رو پس میدمش
نگو عادته اسم این ها
نگو عشق فقط حرفه
نمیدونی دل بیچاره
با تو تا کجا رفته
نه نگو نه نه نگو نه
شدی ماه تووی آسمونم
نه تو آدمشی نه من اونم
که یه دقیقه بدون تو بمونم
نه نگو نه نه نگو نه
شدی ماه تووی آسمونم
نه تو آدمشی نه من اونم
که یه دقیقه بدون تو بمونم
نه نگو نه نه نگو نه
شدی ماه تووی آسمونم
نه تو آدمشی نه من اونم
که یه دقیقه بدون تو بمونم
متن آهنگ امو بند به نام نه نگو نه