متن آهنگ عرفان به نام حتی اگه بمیرمم فکرت نمیره از سرم

حتی اگه بمیرمم فکرت نمیره از سرم

زبونت میگه برو چشمت بهم میگه من نرم
من فقط میخوام روی قلبت بشینه اثرم

بهم نگو برو که میدونی بیزار از رفتنم
بهم میگی برو ولی میخوایی بمونم پیش تو

نگاهت میسوزونه منو تنده اتیش تو
تاریکه تاریکه شبا میخوام تا میشه

دل ندم به سرنوشت و عطری که
از همون موقع که تنت به تنم خورد

قلبمو گرفت عقلو از سرم برد
مست شدم از نگاهت نه الکل بدن داستان رپم شد

تو سرم میساختم فردامو با تو

من تقصیم میکردم دردامو با تو
پاک میکردم اشکاتو با بغض

وقتی خسته بودی میزدی حرفاتو تا صبح
میترسیدم یه روزی از دستم بری

به جا اینده بشینیم از قبلا بگیم
از قلبم که هیچ وقت پاک نمیشه

جوهر استیک نم نم چکید رو دل دفترم
من هنوزم عین قبلنم بهت معتادم بهت معتادم

نه نمیره فکرت از سرم
نفس تو مال من نفس من مال تو

حوس بد واسه من از ته قلب واسه تو

تلخ تره حرفای من هر دفعه حرفای

تو شیرین تر از دفعه قبله
بگو کیم من واسه تو

دارم هر چی میخوام و ندارم هیچ تردیدی
بابا تو هم دستتو بده بیا

نقاشی کن یه تصویری
با ما یهو دیدی فردا شب و ندیدی

با ما نی تضمینی ممکنه نمیری
نه نه من میپرم بهتره نگیری نه

امشبو داریم ما یهو دیدی از خواب پریدی رفت
حتی اگه بمیرمم فکرت نمیره از سرم

زبونت میگه برو چشمت بهم میگه من نرم
من فقط میخوام روی قلبت بشینه اثرم

بهم نگو برو که میدونی بیزار از رفتنم

بهم میگی برو ولی میخوایی بمونم پیش تو

نگاهت میسوزونه منو تنده اتیش تو
تاریکه تاریکه شبا میخوام تا میشه

دل ندم به سرنوشت و عطری که
ولم کن چقد بگم نیستم تهشو دیدی

ولم کن باید برم چون میرم
خیره میشی از دور هر روز به من تو

میرم حتی اگه نشستی به دلم تو
گفتم اجتماع یه اشتباهه نکن گفتم

بهت یه چاهه انتهاشو نرو
کشتم مثه که راه ارتباط به همو تو هم انتخابت اختلافه از صبح