متن آهنگ دل ناله داره ای دل ای دل داوود ایمانی

نمیگفتی که مردونه نمونی ای دل ای دل … 
ساده کردم باور شیرین زبونی ای دل ای دل … 

──|♫•|──

دلت با من نبود اینو میدونی ای دل ای دل … 
نیا دنبال من نگیر نشونی ای دل ای دل … 
دل ناله داره ای دل ای دل  غم چاره داره ای دل ای دل … 

♬−♬−♬

دل ناله داره ای دل ای دل  غم چاره داره ای دل ای دل … 
غم چاره داره ای دل ای دل … 
دلم پره ز غم شادی ندیدم ای دل ای دل … 
اسیر عشق و آزادی ندیدم ای دل ای دل … 
تو که عشق مرا در دل نمودی ای دل ای دل ای دل … 

♬−♬−♬

کسی دیگر تو را از من ربوده ای دل ای دل ای دل … 
دل ناله داره ای دل ای دل ای دل … 
غم چاره داره ای دل ای دل ای دل …

──|♫•|──

دل ناله داره ای دل ای دل ای دل … 
غم چاره داره ای دل ای دل ای دل …
غم چاره داره ای دل ای دل ای دل …