متن آهنگ دارم میرم به تهران از اندی

ای بهار ای آسمون عیده میرم به خونمون

داد میزنم ای جان دارم میرم به تهران
نازه من بهار میاد گل به سبزه زار میاد

در اومد جوونه ها دلم پر از بهونه ها
بعد از اون جدایی ها عشق به من گفت که بیا
ای بهار ای آسمون عیده میرم به خونمون داد

میزنم ای جان دارم میرم به تهران

به هوای یار میرم وای که چه بیقرار میرم

بخدا عاشقمو به عشق اون دیار میرم
واسه بوی کوچمون تنگه دلم

واسه محلمون تنگه دلم تنگه دلم
ای بهار ای آسمون عیده میرم به خونمون

داد میزنم ای جان دارم میرم به تهران

دارم میرم به تهران
میدونم از پنجره چقدر قشنگه منظره

دوباره زنده میشه برام هزار تا خاطره
منو یار مست بهار دست تو دست تو کوچه ها

یاد اون روزا بخیر که یادشون قشنگتره
ای بهار ای آسمون عیده میرم به خونمون

داد میزنم ای جان دارم میرم به تهران

نازه من بهار میاد گل به سبزه زار میاد

در اومد جوونه ها دلم پر از بهونه ها
بعد از اون جدایی ها عشق به من گفت که بیا
ای بهار ای آسمون عیده میرم به خونمون

داد میزنم ای جان دارم میرم به تهران