متن آهنگ خط رو خط ساسی

هاااا پسر
 
دی جی موری فیت ساسی مانکن
 اینقد قوی هستن که طرفتدارشون خیلی بیشتر از لینکین پارکن
 ببینم اگه تو حس داری بعد بریم تو فاز لاو استوری
 الو بله الو سلام بله ????
 شما کیه !! نه اشتباست ..الان توو ارتفاعست
 برو گمشو الو .. تو نکن التماس
 الو سلام بله .. شما باکی کار داری
 بارداری، شما چقد بارداری .. کجا میری
 الو عوضی شما غرض داری
 اینقد فوت نکن عوضی مگه مرض داری
 بابا خط رو خط عشقم کجایی الان
 وقتی دست توو دستت هستم تو بمیر برام
 بدو زنگ بزن بیا رو خطم اهان
 الو الو بیب بیب علیش مس
 ساسی واسه ژانویه بلیط هست
 هپی نیو یر کریسمس
 صبر کن صبر کن
 تو به من قول دادی داشتی با من میرقصیدی
 چرا منو هل دادی
 دو بار به من زنگ میزنی
 تو یه هفته
 بد که تو دختر روهم رفته ای
 روسریتو جلو همه میبندی ولی
 منو که میبینی سریع میخندی
 من میتونم واسه تو له له بزنم
 جای عطر به خودم به به بزنم
 میتونم بگم وای ..
 اینجوری واست چهچه بزنم
 وای تو مال منی
 دل منو داری از جا میکنی
 قلب منو مال منی
 اره همین
 
الو بله الو سلام بله ????
 شما کیه !! نه اشتباست ..الان توو ارتفاعست
 برو گمشو الو .. تو نکن التماس
 الو سلام بله .. شما باکی کار داری
 بارداری، شما چقد بارداری .. کجا میری
 الو عوضی شما غرض داری
 اینقد فوت نکن عوضی مگه مرض داری
 بابا خط رو خط عشقم کجایی الان
 وقتی دست توو دستت هستم تو بمیر برام
 بدو زنگ بزن بیا رو خطم اهان