متن آهنگ جورواجور آنیتا

جوره وسط یه شب خوب شب با ستاره بارونم

پاییزه با اونی که هوای همه‌ رو دوباره داره بارونم

چه حالی‌ میده شب زنده داری زندگیه وارونه

همه شاد و سرحال و مست

یه شب خوب بی‌ کمو کسر

دور بر و یه نگاه کنی‌ میبینی

خوشی‌ تو چشایه همه هست

همچی‌ سر جاشه و نیست هیچ مشکلی‌ دم دست

خوشی‌‌های جورواجوره که می‌تونه غما رو بشوره

ما از اوناشیم که شبامونم مثل روز غرق نوره

خوشی‌‌های جورواجوره که می‌تونه غما رو بشوره

ما از اوناشیم که شبامونم مثل روز غرق نوره

بزنو برقص امشب بی‌ نقصٍ امشب

اینجا دم در هم ور هم گوشه گیر نیست

زندگی‌ همینه سخت نگیرش که سادس

به خودت بیا هنوزم وقت داری دیر نیست

خوشی‌‌های جورواجوره که می‌تونه غما رو بشوره

ما از اوناشیم که شبامونم مثل روز غرق نوره

خوشی‌‌های جورواجوره که می‌تونه غما رو بشوره

ما از اوناشیم که شبامونم مثل روز غرق نوره

خوشی‌‌های جورواجوره که می‌تونه غما رو بشوره

ما از اوناشیم که شبامونم مثل روز غرق نوره

خوشی‌‌های جورواجوره که می‌تونه غما رو بشوره

ما از اوناشیم که شبامونم مثل روز غرق نوره