متن آهنگ جنگی جنگی جنگی شلوار پلنگی دلبر بمیره دانیال محمدی

شلوار پلنگی دلبر جنگی !♬

چشمون پلنگی می دل لبینه !♬

هستی تو چودار می سلسله دار  !♬

تسه بمیرم هستی تو چش دار !♬

 

تسه بمیرم هستی تو چش دار !♬

آهنگ هستی تو چودار می سلسله دار

جنگی جنگی جنگی جنگی جنگی جنگی !♬

جنگی جنگی جنگی شلوار پلنگی !♬

دلبر بمیرم به حس یاغی !♬

جنگی جنگی جنگی می یار جنگی !♬

دلبر بمیرم شلوار پلنگی !♬

جنگی جنگی جنگی شلوار پلنگی دلبر بمیره