متن آهنگ بیخیال دنیا از اصغر رضایی

ام تـــــــــکست

بچو ولم که حوصلت نیرم
ایه که نینی هوچ باکی نرم
بینسه عقده هاین چال تینیم
یامکشمت یامون خونیم
عقدم هریسه آخرشرت کم
دسته سرهیزنم تابدبختت کم
وقتی موت مه بی توحلاکم یاموم هن تویاگه هن خاکم
یاموم هن تویاگه هن خاکم
بیزارت کردم اهرچی عشقه

متن آهنگ بیخیال دنیا عاشقی کشکه از اصغر رضایی

بیزارت کردم اهرچی عشقه
بیخیال دنیا عاشقی کشکه
اورچملم بچونونمت بگرقاتلمی وقتی که مونمت
فکرت کردبچی منه ممرم نه وخدادس یکی مگرم
دردادل سیمه کس نمزونی پردلم زوخه خدابزونی
اهرچی عشقه دلم سی بیه آیم ونامردی تونم هرنیه
بم فکرت بکم وجم مکشم بیتراج یسه
اگردتوبومهرکی مه بونی تولن مکه تفراودی فکریجت
بکه بیخیال بیمه شرت کماکه اگردتوبین فرنهاته