متن آهنگ کاری کردی سارن

خرابش نکن هر چی‌ من ازت ساخته بودم
نمی دونم چه جوری تو رو نشناخته بودم
اینی که هستی‌ با اونی که بودی فرق داره
کاش عکسهای قدیمی تو دور ننداخته بودم
من و بردی ته دنیا ولم کردی دو باره
منی‌ که به دنیا بخاطرت باخته بودم

کاری کردی که من با دشمنمم نکردم
گفتی‌ می رم که دیگه هیچ موقع بر نگردم
یه دفعه‌ ام تو راست گفتی‌ من باور نکردم
من باور نکردم تو راست می گفتی‌

کاری کردی که من با دشمنمم نکردم
گفتی‌ میرم که دیگه هیچ موقع بر نگردم
یک دفعه‌ام تو راست گفتی‌ من باور نکردم
من باور نکردم تو راست می گفتی‌

شب طولانی سال ام یلدا نیست
شب تنها شدنم بود که رفتی‌
زخمیه رابطه‌ ی قبل تو بودم
هنوز زخمش رو تنم بود که رفتی‌
هنوز زخمش رو تنم بود که رفتی‌

کاری کردی که من با دشمنمم نکردم
گفتی‌ می رم که دیگه هیچ موقع بر نگردم
یه دفعه‌ ام تو راست گفتی‌ من باور نکردم
من باور نکردم تو راست می گفتی‌

کاری کردی که من با دشمنمم نکردم
گفتی‌ می رم که دیگه هیچ موقع بر نگردم
یه دفعه ‌ام تو راست گفتی‌ من باور نکردم
من باور نکردم تو راست می گفتی‌

کاری کردی که من با دشمنمم نکردم
گفتی‌ می رم که دیگه هیچ موقع بر نگردم
یه دفعه‌ ام تو راست گفتی‌ من باور نکردم
من باور نکردم تو راست میگفتی‌

سارن کاری کردی
کاری کردی سارن